当前位置:首页 > 地藏经原文

地藏经全文正确注音版

编辑:姚剑   发布时间:2018-12-11 20:33:32   阅读次数:

地藏经地藏菩萨本愿经地藏经全文

yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

阎罗王众赞叹品第八

ěr shí tiě wéi shān nèi, yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ, yǔ

尔 时 铁 围 山 内, 有 无 量 鬼 王, 与

yán luó tiān zǐ, jù yì dāo lì, lái dào fó suǒ

阎 罗 天 子, 俱 诣 忉 利, 来 到 佛 所

。 suǒ wèi : è dú ɡuǐ wánɡ 、 duō è ɡuǐ wánɡ 、

。 所 谓 : 恶 毒 鬼 王 、 多 恶 鬼 王 、

dà zhēnɡ ɡuǐ wánɡ 、 bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、 xuè hǔ ɡuǐ wánɡ

大 诤 鬼 王 、 白 虎 鬼 王 、 血 虎 鬼 王

、 chì hǔ ɡuǐ wánɡ 、 sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、 fēi shēn ɡuǐ

、 赤 虎 鬼 王 、 散 殃 鬼 王 、 飞 身 鬼

wánɡ 、 diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ 、 lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、 qiān yǎn

王 、 电 光 鬼 王 、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼

ɡuǐ wánɡ 、 dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、 fù shí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ

鬼 王 、 啖 兽 鬼 王 、 负 石 鬼 王 、 主

hào ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、

耗 鬼 王 、 主 祸 鬼 王 、 主 食 鬼 王 、

zhǔ cái ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ qín ɡuǐ wánɡ

主 财 鬼 王 、主 畜 鬼 王 、 主 禽 鬼 王

、 zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chǎn ɡuǐ

、 主 兽 鬼 王 、 主 魅 鬼 王 、 主 产 鬼

wánɡ 、 zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ jí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ xiǎn

王 、 主 命 鬼 王 、 主 疾 鬼 王 、 主 险

ɡuǐ wánɡ 、 sān mù ɡuǐ wánɡ 、 sì mù ɡuǐ wánɡ 、 wǔ

鬼 王 、 三 目 鬼 王 、 四 目 鬼 王 、 五

mù ɡuǐ wánɡ 、 qí lì shī wánɡ 、 dà qí lì shī wánɡ

目 鬼 王 、 祁 利 失 王 、 大 祁 利 失 王

、 qí lì chā wánɡ 、 dà qí lì chā wánɡ 、 ā nuó

、 祁 利 叉 王 、 大 祁 利 叉 王 、 阿 那

zhā wánɡ 、 dà ā nuó zhā wánɡ 、 rú shì děnɡ dà ɡuǐ

吒 王 、 大 阿 那 吒 王 、 如 是 等 大 鬼

wánɡ, ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ , jìn jū

王, 各 各 与 百 千 诸 小 鬼 王, 尽 居

yán fú tí, ɡè yǒu suǒ zhí, ɡè yǒu suǒ zhǔ 。

阎 浮 提, 各 有 所 执, 各 有 所 主 。

shì zhū ɡuǐ wánɡ yǔ yán luó tiān zǐ , chénɡ fó wēi shén

是 诸 鬼 王 与阎 罗 天 子, 承 佛 威 神

, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì, jù yì dāo

, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力, 俱 诣 忉

lì, zài yī miàn lì 。

利, 在 一 面 立 。

ěr shí yán luó tiān zǐ, hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

尔 时 阎 罗 天 子, 胡 跪 合 掌 白 佛 言

: shì zūn, wǒ děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ, chénɡ

: 世 尊, 我 等 今 者 与 诸 鬼 王, 承

fó wēi shén, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì ,

佛 威 神, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力 ,

fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì, yì shì wǒ děnɡ huò

方 得 诣 此 忉 利 大 会, 亦 是 我 等 获

shàn lì ɡù 。 wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì, ɡǎn wèn shì

善 利 故 。 我 今 有 小 疑 事, 敢 问 世

zūn 。 wéi yuàn shì zūn cí bēi xuān shuō 。

尊。 唯 愿 世 尊 慈 悲 宣 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : zì rǔ suǒ wèn , wú wèi rǔ shuō。

佛 告 阎 罗 天 子 : 恣 汝 所 问, 吾 为 汝 说 。

shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn , jí huí shì

是 时 阎 罗 天 子 瞻 礼 世 尊, 及 回 视

dì zànɡ pú sà, ér bái fó yán : shì zūn, wǒ

地 藏 菩 萨, 而 白 佛 言 : 世 尊, 我

ɡuān dì zànɡ pú sà zài liù dào zhōnɡ, bǎi qiān fānɡ biàn

观 地 藏 菩 萨 在 六 道 中, 百 千 方 便

ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, bù cí pí juàn , shì dà

而 度 罪 苦 众 生, 不 辞 疲 倦, 是 大

pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì 。

菩 萨 有 如 是 不 可 思 议 神 通 之 事 。

rán zhū zhònɡ shēnɡ huò tuō zuì bào, wèi jiǔ zhī jiān ,

然 诸 众 生 获 脱 罪 报, 未 久 之 间 ,

yòu duò è dào 。 shì zūn, shì dì zànɡ pú sà jì

又 堕 恶 道。 世 尊, 是 地 藏 菩 萨 既

yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì, yún hé zhònɡ shēnɡ

有 如 是 不 可 思 议 神 力, 云 何 众 生

ér bù yī zhǐ shàn dào, yǒnɡ qǔ jiě tuō ? wéi yuàn

而 不 依 止 善 道, 永 取 解 脱 ? 唯 愿

shì zūn wèi wǒ jiě shuō 。

世 尊 为 我 解 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,

佛 告 阎 罗 天 子 : 南 阎 浮 提 众 生 ,

qí xìnɡ ɡānɡ qiánɡ, nán tiáo nán fú 。 shì dà pú sà

其 性 刚 强, 难 调 难 伏 。 是 大 菩 萨

, yú bǎi qiān jié, tóu tóu jiù bá rú shì zhònɡ shēnɡ

, 于 百 千 劫, 头 头 救 拔 如 是 众 生

, zǎo lìnɡ jiě tuō 。 shì zuì bào rén nǎi zhì duò dà

, 早 令 解 脱。 是 罪 报 人 乃 至 堕 大

è qù, pú sà yǐ fānɡ biàn lì, bá chū ɡēn běn

恶 趣, 菩 萨 以 方 便 力, 拔 出 根 本

yè yuán, ér qiǎn wù sù shì zhī shì 。 zì shì yán

业 缘, 而 遣 悟 宿 世 之 事。 自 是 阎

fú tí zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ , xuán chū xuán rù ,

浮 提 众 生 结 恶 习 重, 旋 出 旋 入 ,

láo sī pú sà jiǔ jīnɡ jié shù ér zuò dù tuō 。

劳 斯 菩 萨 久 经 劫 数 而 作 度 脱 。

pì rú yǒu rén mí shī běn jiā, wù rù xiǎn dào ,

譬 如 有 人 迷 失 本 家, 误 入 险 道,

qí xiǎn dào zhōnɡ, duō zhū yè chā 、 jí hǔ lánɡ shī

其 险 道 中, 多 诸 夜 叉 、 及 虎 狼 狮

zǐ 、 yuán shé fù xiē 。 rú shì mí rén , zài xiǎn

子 、 蚖 蛇 蝮 蝎。 如是 迷 人, 在 险

dào zhōnɡ, xū yú zhī jiān, jí zāo zhū dú 。 yǒu

道 中, 须 臾 之 间, 即 遭 诸 毒 。 有

yī zhī shí, duō jiě dà shù, shàn jìn shì dú ,

一 知 识, 多 解 大 术, 善 禁 是 毒 ,

nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。 hū fénɡ mí rén yù

乃 及 夜 叉 诸 恶 毒 等。 忽 逢  迷 人 欲

jìn xiǎn dào, ér yǔ zhī yán : duō zāi nán zǐ ,

进 险 道, 而 语 之 言 : 咄 哉 男 子 ,

wèi hé shì ɡù ér rù cǐ lù, yǒu hé yì shù ,

为 何 事 故 而 入 此 路, 有 何 异 术,

nénɡ zhì zhū dú 。 shì mí lù rén hū wén shì yǔ ,

能 制 诸 毒 。 是 迷 路 人 忽 闻 是 语 ,

fānɡ zhī xiǎn dào, jí biàn tuì bù, qiú chū cǐ lù

方 知 险 道, 即 便 退 步, 求 出 此 路

。 shì shàn zhī shí, tí xié jiē shǒu , yǐn chū xiǎn

。 是 善 知 识, 提 携 接 手, 引 出 险

dào, miǎn zhū è dú 。

道, 免 诸 恶 毒 。

zhì yú hǎo dào, lìnɡ dé ān lè 。 ér yǔ zhī yán

至 于 好 道, 令 得 安 乐 。 而 语 之 言

: duō zāi mí rén, zì jīn yǐ hòu, wù lǚ shì

: 咄 哉 迷 人, 自 今 已 后, 勿 履 是

dào 。 cǐ lù rù zhě, zú nán dé chū, fù sǔn

道。 此 路 入 者, 卒 难 得 出, 复 损

xìnɡ mìnɡ 。 shì mí lù rén yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。 lín bié

性 命。 是 迷 路 人 亦 生 感 重。 临 别

zhī shí, zhī shí yòu yán : ruò jiàn qīn zhī jí zhū

之 时, 知 识 又 言 : 若 见 亲 知 及 诸

lù rén, ruò nán ruò nǚ, yán yú cǐ lù duō zhū

路 人, 若 男 若 女 ,言 于 此 路 多 诸

dú è,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ 。wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ。

毒 恶, 丧 失 性 命。 无 令 是 众 自 取 其 死 。

shì ɡù dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi, jiù bá zuì

是 故 地 藏 菩 萨 俱 大 慈 悲, 救 拔 罪

kǔ zhònɡ shēnɡ, shēnɡ rén tiān zhōnɡ , lìnɡ shòu miào lè 。

苦 众 生  , 生 人 天 中, 令 受 妙 乐 。

shì zhū zuì zhònɡ, zhī yè dào kǔ, tuō dé chū lí

是 诸 罪 众, 知 业 道 苦, 脱 得 出 离

, yǒnɡ bú zài lì 。 rú mí lù rén, wù rù xiǎn

, 永 不 再 历 。 如 迷 路 人, 误 入 险

dào, yù shàn zhī shí yǐn jiē lìnɡ chū , yǒnɡ bú fù

道, 遇 善 知 识 引 接 令 出, 永 不 复

rù 。 fénɡ jiàn tā rén, fù quàn mò rù 。 zì yán

入 。 逢 见 他 人, 复 劝 莫 入 。 自 言

yīn shì mí ɡù, dé jiě tuō jìnɡ, ɡènɡ bú fù rù

因 是 迷 故, 得 解 脱 竟, 更 不 复 入

。 ruò zài lǚ jiàn, yóu shànɡ mí wù, bú jué jiù

。 若 再 履 践, 犹 尚 迷 误, 不 觉 旧

cénɡ suǒ luò xiǎn dào, huò zhì shī mìnɡ 。 rú duò è

曾 所 落 险 道, 或 致 失 命。 如 堕 恶

qù, dì zànɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù, shǐ lìnɡ jiě

趣, 地 藏 菩 萨 方 便 力 故, 使 令 解

tuō, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 xuán yòu zài rù, ruò yè

脱, 生 人 天 中。 旋 又 再 入, 若 业

jié zhònɡ, yǒnɡ chù dì yù, wú jiě tuō shí 。

结 重, 永 处 地 狱, 无 解 脱 时 。

ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán :

尔 时 恶 毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :

shì zūn, wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ, qí shù wú liànɡ ,

世 尊, 我 等 诸 鬼 王, 其 数 无 量 ,

zài yán fú tí, huò lì yì rén, huò sǔn hài rén

在 阎 浮 提, 或 利 益 人, 或 损 害 人

, ɡè ɡè bù tónɡ 。 rán shì yè bào, shǐ wǒ juàn

, 各 各 不 同。 然 是 业 报, 使 我 眷

shǔ yóu xínɡ shì jiè, duō è shǎo shàn 。 ɡuò rén jiɑ

属 游 行 世 界, 多 恶 少 善。 过 人 家

tínɡ, huò chénɡ yì jù luò, zhuānɡ yuán fánɡ shě 。 huò

庭, 或 城 邑 聚 落, 庄 园 房 舍。 或

yǒu nán zǐ nǚ rén, xiū máo fā shàn shì , nǎi zhì

有 男 子 女 人, 修 毛 发 善 事, 乃 至

xuán yī fān yī ɡài, shǎo xiānɡ shǎo huā , ɡònɡ yǎnɡ fó

悬 一 幡 一 盖, 少 香 少 华, 供 养 佛

xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ, shāo xiānɡ

像 及 菩 萨 像。 或 转 读 尊 经, 烧 香

ɡònɡ yǎnɡ yī jù yī jì 。 wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì

供 养 一 句 一 偈 。 我 等 鬼 王 敬 礼 是

rén, rú ɡuò qù xiàn zài wèi lái zhū fó 。 chì zhū

人, 如 过 去 现 在 未 来 诸 佛 。 敕 诸

xiǎo ɡuǐ, ɡè yǒu dà lì, jí shànɡ dì fēn , biàn

小 鬼, 各 有 大 力 ,及 土 地 分, 便

lìnɡ wèi hù, bú lìnɡ è shì hènɡ shì 、 è bìnɡ hènɡ

令 卫 护, 不 令 恶 事 横 事 、 恶 病 横

bìnɡ, nǎi zhì bù rú yì shì, jìn yú cǐ shě děnɡ

病, 乃 至 不 如 意 事, 近 于 此 舍 等

chù, hé kuànɡ rù mén 。

处, 何 况 入 门 。

fó zàn ɡuǐ wánɡ : shàn zāi, shàn zāi ! rǔ děnɡ jí

佛 赞 鬼 王 : 善 哉, 善 哉 ! 汝 等 及

yǔ yán luó, nénɡ rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,

与 阎 罗, 能 如 是 拥 护 善 男 女 等 ,

wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì, lìnɡ wèi hù rǔ 。

吾 亦 告 梵 王 帝 释, 令 卫 护 汝 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 鬼 王, 名 曰

zhǔ mìnɡ 。 bái fó yán : shì zūn, wǒ běn yè yuán

主 命。 白 佛 言 : 世 尊, 我 本 业 缘

, zhǔ yán fú rén mìnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , wǒ jiē

, 主 阎 浮 人 命, 生 时 死 时, 我 皆

zhǔ zhī 。 zài wǒ běn yuàn, shèn yù lì yì 。 zì

主 之。 在 我 本 愿, 甚 欲 利 益 。 自

shì zhònɡ shēnɡ bú huì wǒ yì, zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bú

是 众 生 不 会 我 意, 致 令 生 死 俱 不

dé ān 。 hé yǐ ɡù 。 shì yán fú tí rén chū shēnɡ

得 安 。 何 以 故 。 是 阎 浮 提 人 初 生

zhī shí, bú wèn nán nǚ, huò yù shēnɡ shí, dàn

之 时, 不 问 男 女 ,或 欲 生 时, 但

zuò shàn shì, zēnɡ yì zhái shě, zì lìnɡ tǔ dì wú

作 善 事, 增 益 宅 舍, 自 令 土 地 无

liànɡ huān xǐ, yōnɡ hù zǐ mǔ, dé dà ān lè ,

量 欢 喜, 拥 护 子 母, 得 大 安 乐 ,

lì yì juàn shǔ 。 huò yǐ shēnɡ xià, shèn wù shā hài

利 益 眷 属。 或 已 生 下, 慎 勿 杀 害

, qǔ zhū xiān wèi ɡònɡ jǐ chǎn mǔ, jí ɡuǎnɡ jù juàn

, 取 诸 鲜 味 供 给 产 母, 及 广 聚 眷

shǔ, yǐn jiǔ shí ròu, ɡē yuè xián ɡuǎn , nénɡ lìnɡ

属, 饮 酒 食 肉, 歌 乐 弦 管, 能 令

zǐ mǔ bù dé ān lè 。

子 母 不 得 安 乐 。

hé yǐ ɡù 。 shì chǎn nàn shí, yǒu wú shù è ɡuǐ

何 以 故 。 是 产 难 时, 有 无 数 恶 鬼

jí wǎnɡ liǎnɡ jīnɡ mèi, yù shí xīnɡ xuè 。 shì wǒ zǎo

及 魍 魉 精 魅, 欲 食 腥 血。 是 我 早

lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí 。 hé hù zǐ mǔ, shǐ

令 舍 宅 土 地 灵 祇。 荷 护 子 母, 使

lìnɡ ān lè, ér dé lì yì 。 rú shì zhī rén ,

令 安 乐, 而 得 利 益 。 如 是 之 人,

jiàn ān lè ɡù, biàn hé shè fú, dá zhū tǔ dì

见 安 乐 故, 便 合 设 福, 答 诸 土 地

。 fān wéi shā hài, jù jí juàn shǔ 。 yǐ shì zhī

。 翻 为 杀 害, 聚 集眷 属。 以 是 之

ɡù, fàn yānɡ zì shòu, zǐ mǔ jù sǔn 。

故, 犯 殃 自 受, 子 母 俱 损 。

yòu yán fú tí lín mìnɡ zhōnɡ rén, bú wèn shàn è,

又 阎 浮 提 临 命 终 人, 不 问 善 恶 ,

wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén, bú luò è dào 。

我 欲 令 是 命 终 之 人, 不 落 恶 道 。

hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn zēnɡ wǒ lì ɡù 。 shì yán fú

何 况 自 修 善 根 增 我 力 故 。 是 阎 浮

tí hánɡ shàn zhī rén, lín mìnɡ zhōnɡ shí, yì yǒu bǎi

提 行 善 之 人, 临 命 终 时, 亦 有 百

qiān è dào ɡuǐ shén, huò biàn zuò fù mǔ, nǎi zhì

千 恶 道 鬼 神, 或 变 作 父 母, 乃 至

zhū juàn shǔ, yǐn jiē wánɡ rén, lìnɡ luò è dào 。

诸 眷 属, 引 接 亡 人, 令 落 恶 道 。

hé kuànɡ běn zào è zhě 。

何 况 本 造 恶 者 。

shì zūn, rú shì yán fú tí nán zǐ nǚ rén lín mìnɡ

世 尊, 如 是 阎 浮 提 男 子 女 人 临 命

zhōnɡ shí, shén shí hūn mèi, bú biàn shàn è, nǎi

终 时, 神 识 昏 昧, 不 辨 善 恶, 乃

zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén 。 shì zhū juàn shǔ, dānɡ

至 眼 耳 更 无 见 闻。 是 诸 眷 属, 当

xū shè dà ɡònɡ yǎnɡ, zhuǎn dú zūn jīnɡ , niàn fó pú

须 设 大 供 养, 转 读 尊 经, 念 佛 菩

sà mínɡ hào 。 rú shì shàn yuán, nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí

萨 名 号。 如 是 善 缘, 能 令 亡 者 离

zhū è dào, zhū mó ɡuǐ shén xī jiē tuì sàn 。

诸 恶 道, 诸 魔 鬼 神 悉 皆 退 散 。

shì zūn, yī qiè zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí, ruò dé

世 尊, 一 切 众 生 临 命 终 时, 若 得

wén yī fó mínɡ, yī pú sà mínɡ, huò dà chénɡ jīnɡ

闻 一 佛 名, 一 菩 萨 名, 或 大 乘 经

diǎn, yī jù yī jì 。 wǒ ɡuān rú shì bèi rén ,

典, 一 句 一 偈 。 我 观 如 是 辈 人,

chú wǔ wú jiàn shā hài zhī zuì, xiǎo xiǎo è yè ,

除 五 无 间 杀 害 之 罪, 小 小 恶 业 ,

hé duò è qù zhě, xún jí jiě tuō 。

合 堕 恶 趣 者, 寻 即 解 脱 。

fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ : rǔ dà cí ɡù , nénɡ fā

佛 告 主 命 鬼 王 : 汝 大 慈 故, 能 发

rú shì dà yuàn, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, hù zhū zhònɡ shēnɡ

如 是 大 愿, 于 生 死 中, 护 诸 众 生

。 ruò wèi lái shì zhōnɡ, yǒu nán zǐ nǚ rén zhì shēnɡ

。 若 未 来 世 中, 有 男 子 女 人 至 生

sǐ shí, rǔ mò tuì shì yuàn, zǒnɡ lìnɡ jiě tuō ,

死 时, 汝 莫 退 是 愿, 总 令 解 脱,

yǒnɡ dé ān lè 。

永 得 安 乐 。

ɡuǐ wánɡ bái fó yán : yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ bì shì

鬼 王 白 佛 言 : 愿 不 有 虑 。 我 毕 是

xínɡ, niàn niàn yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ, shēnɡ shí sǐ

形, 念 念 拥 护 阎 浮 众 生, 生 时 死

shí, jù dé ān lè 。 dàn yuàn zhū zhònɡ shēnɡ yú shēnɡ

时, 俱 得 安 乐 。 但 愿 诸 众 生 于 生

sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō ,huò dà lì yì。

死 时, 信 受 我 语 ,无 不 解 脱, 获 大 利 益 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨: 是 大 鬼 王 主

mìnɡ zhě, yǐ cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ , zuò dà ɡuǐ wánɡ

命 者, 已 曾 经 百 千 生, 作 大 鬼 王

, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, yōnɡ hù zhònɡ shēnɡ 。 shì dà shì

, 于 生 死 中, 拥 护 众 生。 是 大 士

cí bēi yuàn ɡù, xiàn dà ɡuǐ shēn, shí fēi ɡuǐ yě

慈 悲 愿 故, 现 大 鬼 身, 实 非 鬼 也

。 què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié, dānɡ dé chénɡ fó

。 却 后 过 一 百 七 十 劫, 当 得 成 佛

, hào yuē wú xiànɡ rú lái, jié mínɡ ān lè, shì

, 号 曰 无 相 如 来, 劫 名 安 乐, 世

jiè mínɡ jìnɡ zhù, qí fó shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

界 名 净 住, 其 佛 寿 命 不 可 计 劫 。

dì zànɡ, shì dà ɡuǐ wánɡ, qí shì rú shì bù kě

地 藏, 是 大 鬼 王, 其 事 如 是 不 可

sī yì, suǒ duó rén tiān yì bù kě xiàn liànɡ 。

思 议, 所 度 人 天 亦 不 可 限 量。

本文链接:地藏经全文正确注音版

上一篇:没有了    下一篇:地藏经原文多少字