当前位置:首页 > 地藏经原文

地藏经全文正确注音版

编辑:姚剑   发布时间:2018-12-11 20:33:32   阅读次数:

地藏经地藏菩萨本愿经地藏经全文

lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

利益存亡品第七

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世

zūn, wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念

, wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

, 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初

xīn 。 ruò yù è yuán, niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等

bèi rén, rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐

kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识

, tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

, 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识

yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚

。 ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。

shì zūn, xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān, biàn

世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便

zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临

mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,

yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。

huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣

xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ

像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名

zì, yī mínɡ yī hào, lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,

字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,

huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业

, jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

, 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 ,缘 是 眷

shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn , rú shì zhònɡ zuì

属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu, qī qí rì nèi ,

若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,

ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 。 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è

广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶

qù, dé shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在

juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

眷 属, 利 益 无 量。

shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn, jí tiān lónɡ bá bù

是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部

rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

人 非 人 等 ,劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终

zhī rì, shèn wù shā hài, jí zào è yuán, bài

之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜

jì ɡuǐ shén, qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。

hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无

xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén, dàn jié zuì yuán

纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘

, zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

, 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生

, dé huò shènɡ fēn, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

, 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临

zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn, yì lìnɡ shì mìnɡ

终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命

zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn, wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况

lín mìnɡ zhōnɡ rén, zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,

临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何忍 眷 属

ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

更 为 增 业 。

pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái, jué liánɡ sān rì ,

譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,

suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn, hū yù lín rén

所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人

,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

, 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。

shì zūn, wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸

fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

yī shā yī chén, rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

一 沙 一 尘, 如 是 利益, 悉 皆 自 得 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰

dà biàn, shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù shí

大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十

fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地

zànɡ pú sà yán : dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

藏 菩 萨 言 : 大 士 ,是 南 阎 浮 提 众

shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修

ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi, zào zhònɡ shàn yīn, shì

功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是

mìnɡ zhōnɡ rén, dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?

命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?

dì zànɡ dā yán : zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现

zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是

shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

事。 长 者 ,未 来 现 在 诸 众 生 等 ,

lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨

mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪

, xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén , zài

, 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在

shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后

, juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

, 眷 属 小 大, 为 造 福 利 一 切 圣 事

, qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

, 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德

, shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

, 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现

zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己

huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào , mínɡ mínɡ

获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥

yóu shén, wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi , rú

游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如

chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审

dìnɡ zhī hòu, jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān ,

定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,

qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

千 万 愁 苦 ,何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。

shì mìnɡ zhōnɡ rén, wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

nèi, niàn niàn zhī jiān, wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,

yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu , suí yè

与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业

shòu bào 。 ruò shì zuì rén, dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中

, wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

, 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕

dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。

fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终

zhī hòu, juàn shǔ ɡǔ ròu, wèi xiū yínɡ zhāi, zī

之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资

zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,

mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食

wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

未 献 佛 僧 ,勿 得 先 食。 如 有 违 食

, jí bù jīnɡ qín, shì mìnɡ zhōnɡ rén , liǎo bù dé

, 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得

lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命

zhōnɡ rén, qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎

fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属

, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

, 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤

kěn 。 rú shì zhī rén, cún wánɡ huò lì 。

恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。

shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿

nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén, xī fā wú liànɡ pú tí

那 由 他 阎 浮 鬼 神  ,悉 发 无 量 菩 提

zhī xīn, dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。

本文链接:地藏经全文正确注音版

上一篇:没有了    下一篇:地藏经原文多少字