当前位置:首页 > 地藏经原文

地藏经全文正确注音版

编辑:姚剑   发布时间:2018-12-11 20:33:32   阅读次数:

地藏经地藏菩萨本愿经地藏经全文

jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

见闻利益品第十二

ěr shí shì zūn,cónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

尔 时 世 尊 , 从 顶 门 上 , 放 百 千 万 亿 大

háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèi:bái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

毫 相 光 , 所 谓 : 白 毫 相 光、 大 白 毫 相

ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相

ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo

光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 红 毫 相 光 、 大 红

háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

毫 相 光 、 绿 毫 相 光 、 大 绿 毫 相 光 、 金

háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 庆 云 毫 相 光 、

dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

大 庆 云 毫 相 光 、 千 轮 毫 光 、大 千 轮 毫

ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

光 、 宝 轮 毫 光 、 大 宝 轮 毫 光 、 日 轮 毫

ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

光 、 大 日 轮 毫 光 、 月 轮 毫 光 、 大 月 轮

háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

毫 光 、 宫 殿 毫 光 、 大 宫 殿 毫 光 、 海 云

háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

毫 光 、 大 海 云 毫 光。

yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

于 顶 门 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

音 , 告 诸 大 众 , 天 龙 八 部 、 人 非 人 等

:tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

: 听 吾 今 日 于 忉 利 天 宫 , 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

藏 菩 萨 于 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 议

shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

事 、 超 圣 因 事 、 证 十 地 事 、毕 竟 不 退

ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 事 。

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名

ɡuān shì yīn , cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

观 世 音 , 从 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言

: shì zūn , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

: 世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 具 大 慈 悲

,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

, 怜 愍 罪 苦 众 生 , 于 千 万 亿 世 界 , 化

qiān wàn yì shēn。suǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

千 万 亿 身 。所 有 功 德 及 不 思 议 威 神 之

lì 。 wǒ wén shì zūn ,yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

力 。 我 闻 世 尊 ,与 十 方 无 量 诸 佛 , 异

kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì zànɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù

口 同 音 ,赞 叹 地 藏 菩 萨 云 : 正 使 过 去

xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

现 在 未 来 诸 佛 ,说 其 功 德 , 犹 不 能 尽

。 xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn ,pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 众 : 欲 称

yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn ,wèi xiàn zài

扬 地 藏 利 益 等 事。唯 愿 世 尊 ,为 现 在

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

未 来 一 切 众 生 , 称 扬 地 藏 不 思 议 事,

lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

令 天 龙 八 部 , 瞻 礼 获 福 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 汝 于 娑 婆 世 界 有 大

yīn yuán 。ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

因 缘。 若 天 若 龙 、 若 男 若 女 、 若 神 若

ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 众 生 , 闻 汝 名 者 、

jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

见 汝 形 者 、恋 慕 汝 者 、 赞 叹 汝 者。 是

zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dào,bì bú tuì zhuǎn。chánɡ shēnɡ

诸 众 生 , 于 无 上 道 , 必 不 退 转。 常 生

rén tiān ,jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

人 天 , 具 受 妙 乐 。 因 果 将 熟 , 遇 佛 受

jì。rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

记 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 怜 愍 众 生 , 及 天

lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

龙 八 部 , 听 吾 宣 说 地 藏 菩 萨 不 思 议 利

yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

益 之 事。 汝 当 谛 听 , 吾 今 说 之 。

ɡuān shì yīn yán :wéi rán , shì zūn , yuàn yào yù wén !

观 世 音 言 :唯 然 , 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 !

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

佛 告 观 世 音 菩 萨 :未 来 现 在 诸 世 界 中

,yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn,yǒu wǔ shuāi xiànɡ xiàn,huò

, 有 天 人 受 天 福 尽, 有 五 衰 相 现 , 或

yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén , ruò nán ruò

有 堕 于 恶 道 之 者。 如 是 天 人 , 若 男 若

nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

女 , 当 现 相 时 , 或 见 地 藏 菩 萨 形 像、

huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

或 闻 地 藏 菩 萨 名 , 一 瞻 一 礼 。 是 诸 天

rén ,zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

人 , 转 增 天 福 ,受 大 快 乐 , 永 不 堕 三

è dào bào 。hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

恶 道 报 。何 况 见 闻 菩 萨 , 以 诸 香 、 华

、 yī fu 、 yǐn shí 、 bǎo bèi 、 yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

、 衣 服 、 饮 食 、 宝 贝 、 璎 珞 , 布 施 供

yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān 。

养 , 所 获 功 德 福 利 , 无 量 无 边 。

fù cì ɡuān shì yīn:ruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

复 次 观 世 音: 若 未 来 现 在 诸 世 界 中 ,

liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

六 道 众 生 临 命 终 时 , 得 闻 地 藏 菩 萨 名

, yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

, 一 声 历 耳 根 者。 是 诸 众 生 , 永 不 历

sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

三 恶 道 苦 。 何 况 临 命 终 时 , 父 母 眷 属

, jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái、 cái wù 、bǎo bèi 、 yī

, 将 是 命 终 人 舍 宅 、 财 物 、 宝 贝 、 衣

fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

服 ,塑 画 地 藏 形 像。 或 使 病 人 未 终 之

shí,yǎn ěr jiàn wén , zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái 、 bǎo

时, 眼 耳 见 闻 , 知 道 眷 属 将 舍 宅 、 宝

bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

贝 等 为 其 自 身 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像。 是

rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

人 若 是 业 报 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

寻 即 除 愈 ,寿 命 增 益 。 是 人 若 是 业 报

mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

命 尽 , 应 有 一 切 罪 障 业 障 ,合 堕 恶 趣

zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān

者。 承 斯 功 德 , 命 终 之 后 , 即 生 人 天

, shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

, 受 胜 妙 乐 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 灭 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 男 子

nǚ rén , huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

女 人 , 或 乳 哺 时 、 或 三 岁 、 五 岁 、 十

suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

岁 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐

mèi , shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

妹 , 是 人 年 既 长 大 ,思 忆 父 母 及 诸 眷

shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

属 , 不 知 落 在 何 趣、生 何 世 界 、 生 何

tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

天 中 ? 是 人 若 能 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像 ,

nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

乃 至 闻 名 ,一 瞻 一 礼 , 一 日 至 七 日 ,

mò tuì chū xīn , wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

莫 退 初 心 , 闻 名 见 形 , 瞻 礼 供 养。 是

rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

人 眷 属 , 假 因 业 故 , 堕 恶 趣 者 , 计 当

jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi , sù huà dì

劫 数 , 承 斯男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 画 地

zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

藏 形 像 , 瞻 礼 功 德 , 寻 即 解 脱 ,生 人

tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

天 中 , 受 胜 妙 乐 。 是 人 眷 属 , 如 有 福

lì,yǐ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

力 , 已 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 者 , 即 承 斯

ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn , shòu wú liànɡ lè 。

功 德 , 转 增 圣 因 , 受 无 量 乐 。

shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 礼 地 藏 形

xiànɡ , niàn qí mínɡ zi , mǎn yú wàn biàn 。dānɡ dé pú sà

像 , 念 其 名 字 , 满 于 万 遍。 当 得 菩 萨

xiàn wú biān shēn,jù ɡào shì rén ,juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

现 无 边 身 , 具 告 是 人 , 眷 属 生 界。 或

yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén ,

于 梦 中 ,菩 萨 现 大 神 力 , 亲 领 是 人,

yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

于 诸 世 界 , 见 诸 眷 属 。更 能 每 日 念 菩

sà mínɡ qiān biàn , zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

萨 名 千 遍 , 至 于 千 日 。 是 人 当 得 菩 萨

qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

遣 所 在 土 地 鬼 神 , 终 身 卫 护 , 现 世 衣

shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

食 丰 溢 , 无 诸 疾 苦。 乃 至 横 事 不 入 其

mén , hé kuànɡ jí shēn 。 shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

门 , 何 况 及 身。 是 人 毕 竟 得 菩 萨 摩

dǐnɡ shòu jì 。

顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 有 善 男 子

shàn nǚ rén , yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn , jiù dù yī qiè zhònɡ

善 女 人 , 欲 发 广 大 慈 心 , 救 度 一 切 众

shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

生 者 , 欲 修 无 上 菩 提 者  , 欲 出 离 三 界

zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

者。 是 诸 人 等 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 名

zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu 、 bǎo

者 , 至 心 归 依 , 或 以 香 华 、 衣 服 、 宝

bèi 、 yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

贝 、 饮 食 , 供 养 瞻 礼 。 是 善 男 女 等 ,

suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài 。

所 愿 速 成 , 永 无 障 碍 。

fù cì ɡuān shì yīn :ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 观 世 音 : 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善

nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,

女 人 , 欲 求 现 在 未 来 百 千 万 亿 等 愿 ,

bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

百 千 万 亿 等 事。 但 当 归 依 瞻 礼 、供 养

zàn tàn ,dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

赞 叹 , 地 藏 菩 萨 形 像。 如 是 所 愿 所 求

, xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

, 悉 皆 成 就。 复 愿 地 藏 菩 萨 具 大 慈 悲

, yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

, 永 拥 护 我 。 是 人 于 睡 梦 中 , 即 得 菩

sà mó dǐnɡ shòu jì 。

萨 摩 顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

善 女 人 , 于 大 乘 经 典 , 深 生 珍 重 , 发

bù sī yì xīn , yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

不 思 议 心 , 欲 读 欲 诵。 纵 遇 明 师 教 视

lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú

令 熟, 旋 得旋 忘 , 动 经 年 月, 不 能 读

sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

诵。 是 善 男 子 等 ,有 宿 业 障 , 未 得 消

chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn , wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

除 , 故 于 大 乘 经 典 , 无 读 诵 性。 如 是

zhī rén ,wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

之 人 , 闻 地 藏 菩 萨 名 、 见 地 藏 菩 萨 像

,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

, 具 以 本 心 恭 敬 陈 白 , 更 以 香 华 、 衣

fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

服 、 饮 食 、 一 切 玩 具 , 供 养 菩 萨 。 以

jìnɡ shuǐ yī zhǎn , jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián , rán

净 水 一 盏 , 经 一 日 一 夜 安 菩 萨 前 , 然

hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán 。 lín rù kǒu shí ,

后 合 掌 请 服 , 回 首 向 南。 临 入 口 时,

zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,

至 心 郑 重 , 服 水 既 毕 , 慎 五 辛 酒 肉,

xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài , yī qí rì huò sān qī

邪 淫 妄 语 , 及 诸 杀 害 , 一 七 日 或 三 七

rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén , yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 于 睡 梦 中 , 具

jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn , yú shì rén chù , shòu

见 地 藏 菩 萨 现 无 边 身 , 于 是 人 处 , 授

ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe ,jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

灌 顶 水 。 其 人 梦 觉 , 即 获 聪 明 , 应 是

jīnɡ diǎn , yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

经 典 , 一 历 耳 根 ,即 当 永 记 , 更 不 忘

shī yī jù yī jì 。

失 一 句 一 偈 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 诸 人

děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn 、 huò duō jí bìnɡ

等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 愿 、 或 多 疾 病

、 huò duō xiōnɡ shuāi 、 jiā zhái bù ān 、 juàn shǔ fēn sàn 、

、 或 多 凶 衰 、 家 宅 不 安 、 眷 属 分 散 、

huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō

或 诸 横 事 , 多 来 忤 身 , 睡 梦 之 间, 多

yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

有 惊 怖 。 如 是 人 等 , 闻 地 藏 名 、 见 地

zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biàn。shì zhū bú

藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 满 万 遍。 是 诸 不

rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

如 意 事 , 渐 渐 消 灭 , 即 得 安 乐 、 衣 食

fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

丰 益 , 乃 至 于 睡 梦 中 , 悉 皆 安 乐 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

复 次 观 世 音 菩 萨 :若 未 来 世 , 有 善 男

zǐ shàn nǚ rén , huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或

yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 过 渡

hé hǎi 、nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào 。 shì rén xiān

河 海 、 乃 及 大 水 、或 经 险 道。 是 人 先

dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn , suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

当 念 地 藏 菩 萨 名 万 遍 , 所 过 土 地 , 鬼

shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

神 卫 护 , 行 住 坐 卧 , 永 保 安 乐 。 乃 至

fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài , bù nénɡ sǔn zhī 。

逢 于 虎 狼 狮 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 损 之 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 是 地 藏 菩 萨 , 于 阎

fú tí yǒu dà yīn yuán,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

浮 提 有 大 因 缘 , 若 说 于 诸 众 生 见 闻 利

yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn 。 shì ɡù

益 等 事 ,百 千 劫 中 , 说 不 能 尽。 是 故

ɡuān shì yīn , rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

观 世 音 , 汝 以 神 力 流 布 是 经 , 令 娑 婆

shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

世 界 众 生 , 百 千 万 劫 永 受 安 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn,

吾 观 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 说 难 尽,

jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

见 闻 瞻 礼 一念 间 , 利 益 人 天 无 量 事 。

ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào,

若 男 若 女 若 龙 神 , 报 尽 应 当 堕 恶 道 ,

zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

至 心 归 依 大 士 身 , 寿 命 转 增 除 罪 障。

shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

少 失 父 母 恩 爱 者 ,未 知 魂 神 在 何 趣 ,

xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn , shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

兄 弟 姊 妹 及 诸 亲 , 生 长 以 来 皆 不 识 。

huò sù huò huà dà shì shēn , bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

或 塑 或 画 大 士 身 , 悲 恋 瞻 礼 不 暂 舍,

sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

三 七 日 中 念 其 名 , 菩 萨 当 现 无 边 体 ,

shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

示 其 眷 属 所 生 界 , 纵 堕 恶 趣 寻 出 离 。

ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn , jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

若 能 不 退 是 初 心 , 即 获 摩 顶 受 圣 记。

yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

欲 修 无 上 菩 提 者 , 乃 至 出 离 三 界 苦 。

shì rén jì fā dà bēi xīn , xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

是 人 既 发 大 悲 心 ,先 当 瞻 礼 大 士 像 ,

yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

一 切 诸 愿 速 成 就 , 永 无 业 障 能 遮 止 。

yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn , yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

有 人 发 心 念 经 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

虽 立 是 愿 不 思 议 ,旋 读 旋 忘 多 废 失,

sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

斯 人 有 业 障 惑 故 , 于 大 乘 经 不 能 记 。

ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

供 养 地 藏 以 香 华 , 衣 服 饮 食 诸 玩 具 ,

yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián , yī rì yī yè qiú fú zhī ,

以 净 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn , jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

发 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 语 ,

sān qí rì nèi wù shā hài , zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

三 七 日 内 勿 杀 害 ,至 心 思 念 大 士 名 ,

jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān , júe lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

即 于 梦 中 见 无 边 , 觉 来 便 得 利 根 耳 ,

yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wén,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

应 是 经 教 历 耳 闻,千 万 生 中 永 不 忘 。

yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

以 是 大 士 不 思 议 , 能 使 斯 人 获 此 慧 。

pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

贫 穷 众 生 及 疾 病 , 家 宅 凶 衰 眷 属 离。

shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

睡 梦 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 违 无 称 遂。

zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

至 心 瞻 礼 地 藏 像 , 一 切 恶 事 皆 消 灭 。

zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān , yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

至 于 梦 中 尽 得 安 , 衣 食 丰 饶 神 鬼 护 。

yù rù shān lín jí dù hǎi , dú è qín shòu jí è rén ,

欲 入 山 林 及 渡 海 ,毒 恶 禽 兽 及 恶 人,

è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo 。

恶 神 恶 鬼 并 恶 风 , 一 切 诸 难 诸 苦 恼 。

dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

但 当 瞻 礼 及供 养 , 地 藏 菩 萨 大 士 像 ,

rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

如 是 山 林 大 海 中 , 应 是 诸 恶 皆 消 灭 。

ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

观 音 至 心 听 吾 说 , 地 藏 无 尽 不 思 议 ,

bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

百 千 万 劫 说 不 周 , 广 宣 大 士 如 是 力 。

dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén , nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

地 藏 名 字 人 若 闻 , 乃 至 见 像 瞻 礼 者,

xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

香 华 衣 服 饮 食 奉 , 供 养 百 千 受 妙 乐。

ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

若 能 以 此 回 法 界 , 毕 竟 成 佛 超 生 死 。

shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

是 故 观 音 汝 当 知 , 普 告 恒 沙 诸 国 土 。

本文链接:地藏经全文正确注音版

上一篇:没有了    下一篇:地藏经原文多少字