当前位置:首页 > 地藏经原文

地藏经第二品注音

编辑:李玫茱   发布时间:2018-12-12 19:46:43   阅读次数:

地藏经地藏菩萨本愿经地藏经全文

读诵地藏经第二品时,如果有不认识的字,就可以按照注音来读,也可以直接按照地藏经注音去读,这样能帮助你认识地藏经经文中的每一个字,让你能更好的学习地藏经。

地藏经第二品注音

fēn shēn jí huì pǐn dì èr

分身集会品第二

ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì、

尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 、 不 可 议、

bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí

不 可 量 、 不 可 说 无 量 阿 僧 祇

shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ

世 界, 所 有 地 狱 处, 分 身 地 藏

pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ

菩 萨 , 俱 来 集 在 忉 利 天 宫。 以

rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn , yǔ zhū

如 来 神 力 故 , 各 以 方 面, 与 诸

dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān

得 解 脱 从 业 道 出 者, 亦 各 有 千

wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái

万 亿 那 由 他 数, 共  持 香 华 ,来

ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi , jiē yīn

供 养 佛 。 彼 诸 同 来 等 辈, 皆 因

dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā

地 藏 菩 萨 教 化, 永 不 退 转 于 阿

nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ,

耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 是 诸 众 等,

jiǔ yuǎn jié lái , liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào

久 远 劫 来, 流 浪 生 死 , 六 道

shòu kǔ , zàn wú xiū xi 。 yǐ dì zànɡ pú sà

受 苦 , 暂 无 休 息 。 以 地 藏 菩 萨

ɡuǎnɡ dà cí bēi , shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ

广 大 慈 悲, 深 誓 愿 故 , 各 获 果

zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān

证。 既 至 忉 利 , 心 怀 踊 跃, 瞻

yǎnɡ rú lái , mù bú zàn shě 。

仰 如 来, 目 不 暂 舍 。

ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān

尔 时, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千

wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ、

万 亿 不 可 思 、 不 可 议 、 不 可 量、

bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū

不 可 说 、 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸

fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò

分 身 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶, 而 作

shì yán : wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú

是 言 : 吾 于 五 浊 恶 世, 教 化 如

shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié

是 刚 强 众 生, 令 心 调 伏 , 舍 邪

ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr , shànɡ è xí zài 。

归 正, 十 有 一 二 , 尚 恶 习 在 。

wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。

吾 亦 分 身 千 百 亿 , 广 设 方 便 。

huò yǒu lì ɡēn , wén jí xìn shòu ; huò yǒu shàn

或 有 利 根, 闻 即 信 受 ; 或 有 善

ɡuǒ , qín quàn chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn , jiǔ

果 , 勤 劝 成 就 ; 或 有 暗 钝 ,久

huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ。

化 方 归 ; 或 有 业 重, 不 生 敬 仰。

rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,

如 是 等 辈 众 生, 各 各 差 别,

fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn 、 huò xiàn

分 身 度 脱。 或 现 男 子 身 、 或 现

nǚ rén shēn 、 huò xiàn tiān lónɡ shēn 、 huò xiàn shén

女 人 身 、 或 现 天 龙 身 、 或 现 神

ɡuǐ shēn 、 huò xiàn shān lín chuān yuán 、 hé chí quán

鬼 身 、 或 现 山 林 川 原 、 河 池 泉

jǐnɡ , lì jí yú rén , xī jiē dù tuō 。 huò

井, 利 及 于 人, 悉 皆 度 脱。 或

xiàn tiān dì shēn 、 huò xiàn fàn wánɡ shēn 、 huò xiàn

现 天 帝 身 、 或 现 梵 王 身 、 或 现

zhuǎn lún wánɡ shēn 、 huò xiàn jū shì shēn 、 huò xiàn

转 轮 王 身 、 或 现 居 士 身 、 或 现

ɡuó wánɡ shēn 、 huò xiàn zǎi fǔ shēn 、 huò xiàn ɡuān

国 王 身 、 或 现 宰 辅 身 、 或 现 官

shǔ shēn 、 huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu

属 身 、 或 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优

pó sè 、 yōu pó yí shēn 、 nǎi zhì shēnɡ wén 、

婆 塞 、 优 婆 夷 身 、 乃 至 声 闻  、

luó hàn 、 pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér

罗 汉 、 辟 支 佛 、 菩 萨 等 身 、 而

yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn , dú xiàn qí qián

以 化 度 。 非 但 佛 身, 独 现 其 前

rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì

汝 观 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脱 如 是

děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi

等 难 化 刚 强 罪 苦 众 生。 其 有 未

tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù,

调 伏 者, 随 业 报 应。 若 堕 恶 趣,

shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo

受 大 苦 时, 汝 当 忆 念 吾 在 忉

lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì

利 天 宫, 殷 勤 付 嘱。 令 娑 婆 世

jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī

界, 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉

shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì

使 解 脱, 永 离 诸 苦 , 遇 佛 授 记

ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,

尔 时, 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 ,

ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn , bái qí fó

共 复 一 形, 涕 泪 哀 恋, 白 其 佛

yán : wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái , ménɡ fó jiē yǐn,

言 :我 从 久 远 劫 来, 蒙 佛 接 引,

shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì

使 获 不 可 思 议 神 力 , 具 大 智

huì 。 wǒ suǒ fēn shēn , biàn mǎn bǎi qiān wàn yì

慧 。我 所 分 身, 遍 满 百 千 万 亿

hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān

恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千

wàn yì shēn , měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén,

万 亿 身, 每 一 身 度 百 千 万 亿 人,

lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo , yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì

令 归 敬 三 宝, 永 离 生 死 ,至

niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì,

涅 槃 乐。 但 于 佛 法 中 所 为 善 事,

yī máo yī dī , yī shā yī chén , huò háo

一 毛 一 渧 , 一 沙 一 尘, 或 毫

fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。

发 许 , 我 渐 度 脱, 使 获 大 利 。

wéi yuàn shì zūn, bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ

唯 愿 世 尊, 不 以 后 世 恶 业 众 生

wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán : wéi yuàn shì

为 虑。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 愿 世

zūn , bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。

尊 ,不 以 后 世 恶 业 众 生 为 虑 。

ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán : shàn zāi!

尔 时, 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉!

shàn zāi ! wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù

善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就

jiǔ yuǎn jié lái, fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ bì , jí zhènɡ pú tí 。

久 远 劫 来, 发 弘 誓 愿, 广 度 将 毕 , 即 证 菩 提 。

本文链接:地藏经第二品注音

上一篇:地藏经原文多少字    下一篇:地藏经全文注音及浅释